Rekonstrukce energomostu v Břidličné

Construsoftbimawards - Rekonstrukce energomostu v Břidličné
Category Student Projects
Year 2024
Country Czech Republic
Organization VŠB - Technická univerzita Ostrava
Author Vojtěch Klímek
Place of construction Břidličná
Tags Tekla StructuresSteel

Projekt je součástí bakalářské práce. Jedná se o ocelovou konstrukci, jejíž nosnou část tvoří soustava prostě uložených příhradových nosníků, jedné pevné podpory a šesti kyvných bárek. Tento technologický most vedoucí z energetické rozvodny do areálu firmy AL INVEST Břidličná, a.s. je dlouhý 152,4 m. Na základě požadavků investora na rozmístění nových energetických vedení bylo třeba navrhnout jeho úpravy. Pro posouzení konstrukce byl vytvořen výpočetní model v softwaru SCIA Engineer 21.1. Potřebné vstupní údaje byly převzaty z originální dokumentace z roku 1979. Pro navržené úpravy energomostu byla v softwaru Tekla Structures 23.0 zpracována projektová dokumentace obsahující přehledné výkresy ocelové konstrukce.

The project is part of a bachelor thesis. It is a steel structure, the carrying part of which is formed by a system of simply stored trussed beams, one solid support and six pivoting columns. This technological bridge leading from the energy distribution to the premises of the company AL INVEST Břidličná, a.s. is 152,4 m long. For design assessment, the computational model was created in the software SCIA Engineer 21.1. The necessary input data were taken from the original documentation from 1979. For the proposed modifications of the energomost, project documentation containing clear drawings of steel structure was processed in the Tekla Structures 23.0 software.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments