Voetgangersbrug, Rotterdam

Construsoftbimawards - Voetgangersbrug, Rotterdam
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Constructor Staalbouw B.V.
Project partners Architect Zus, Pieterse Bouwtechniek
Author John Bijman
Client Schadenbergstedengroen
Place of construction Rotterdam
Tags PrefabTekla StructuresSteel

Het project

De cortenstalen voetgangersloopbrug verbindt woongebouw Lloyd Yard aan de Nieuwe Maas in Rotterdam met de gezamenlijke binnentuin. De loopbrug is opgebouwd uit frames die in de werkplaats zijn samengesteld en zijn getransporteerd. De cortenstalen toepassing geeft een karakteristieke rode, roestbruine kleur.

Binnentuin

De robuuste binnentuin wordt uitgevoerd met veel beplanting. De zijkanten en kolommen zijn voorzien van gaasdelen. Hierlangs krijgen begroeiingen de ruimte om de trap een groene uitstraling te geven.

BIM

Wij hebben bij dit project gebruik gemaakt van 3D-modellen (IFC) die wij van de architect en constructeur hebben ontvangen. Dit is tegenwoordig de standaard voor de start van ons tekenwerk van de staalconstructie.

In Tekla Structures is het mogelijk om de profielen te converteren naar stalen liggers en kolommen

De 2D DWG-tekeningen leggen wij tevens in ons model, waarmee veel tekentijd wordt bespaard.

Met de 3D-modellen en de 2D DWG-tekeningen krijgen wij een extra controlemogelijkheid om de staalconstructie uit te werken gelijk aan het ontwerp. Eventuele verschillen tussen het tekenwerk van de architect en constructeur vallen zo direct op.

Intern maken wij ook gebruik van BIM door de materiaallijsten die vanuit Tekla kunnen worden gegenereerd, in te lezen in ons calculatiepakket. Wij bekijken dit ook om controle te houden; of de hoeveelheden kloppen met de gecalculeerde hoeveelheden.

Trimble Connect

Onze opdrachtgever heeft niet altijd de mogelijkheid om dit op dezelfde wijze 3D te controleren met meerdere modellen, maar kan wel in een 3D viewer het ontwerp bekijken (in Trimble Connect eventueel met meerdere 3D-modellen).

Duurzaamheid

De toepassing van cortenstaal is zeer duurzaam, aangezien een kostbare behandeling als therm verzinken en poedercoaten achterwege kunnen blijven.

LOD geometrie

Het level van details (LOD) is bij ons altijd volledig uitgewerkt in 3D tot aan elk benodigd gaatje. De stalen ligger en kolommen kunnen normaal gesproken met een boor- en zaagstraat uit de NC-bestanden worden gefabriceerd.

De te lassen platen worden door een plasmasnijmachine vanuit Tekla gesneden.

Aangezien er standaard geen stalen liggers worden geleverd zijn deze voor dit project samengesteld uit strippen en in de werkplaats gelast.

De geometrie (schuinte van trappen, op- en aantreden, etc) is vooraf bepaald door de architect. Dit houden wij aan indien dit mogelijk is. De hoogte van bestaande bebouwing dient wel altijd gecontroleerd te worden.

The project

The corten steel pedestrian walkway connects residential building Lloyd Yard on the Nieuwe Maas in Rotterdam with the communal courtyard garden. The footbridge is constructed from frames assembled and transported in the workshop. The corten steel application gives it a characteristic red, rust-brown colour.

Inner garden

The robust indoor garden is executed with plenty of planting. The sides and columns are fitted with mesh panels. Along these, vegetation is given space to give the stairs a green look.

BIM

On this project, we used 3D models (IFC) received from the architect and structural engineer. This is now the standard for starting our steel structure drawing work.

In Tekla Structures, it is possible to convert the profiles to steel beams and columns

We also lay the 2D DWG drawings in our model, saving a lot of drawing time.

With the 3D models and the 2D DWG drawings, we get an extra verification option to work out the steel structure in accordance with the design. Any differences between the architect’s and structural engineer’s drawings are thus immediately obvious.

Internally, we also use BIM by reading the bills of materials that can be generated from Tekla into our calculation package. We also look at this to keep control; whether the quantities match the calculated quantities.

Trimble Connect

Our client does not always have the ability to check this in the same way 3D with multiple models, but can view the design in a 3D viewer (in Trimble Connect possibly with multiple 3D models).

Sustainability

The use of Corten steel is very durable, as costly treatment such as hot-dip galvanisation and powder coating can be omitted.

LOD geometry

Our level of detail (LOD) is always fully worked out in 3D down to every hole required. The steel beam and columns can normally be fabricated from the NC files using a drill and saw line.

The plates to be welded are cut by a plasma cutter from Tekla.

Since steel girders are not supplied as standard, for this project they were assembled from strips and welded in the workshop.

The geometry (slope of stairs, steps, etc.) was determined in advance by the architect. We adhere to this if possible. However, the height of existing buildings should always be checked.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
P.C.Sachs
1 month ago

Helder en duidelijk ontwerp met een goede uitvoering.