Clubhuis Deltawind

Construsoftbimawards - Clubhuis Deltawind
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Arcon houtconstructies
Project partners Coöperatie Deltawind UA (opdrachtgever), Bergh Bouwsystemen BV (opdrachtgever Arcon), Ro&Ad Architecten (architect), Summum Engineering (hoofdconstructeur), Lomans BV (installateur E&W)
Author Joeri Dirckx
Place of construction Oude-Tonge
Tags PrefabTekla StructuresTrimble ConnectTimberSteel

Samen met Bergh Bouwsystemen, RO&AD Architecten en Summum Engineering realiseerde Arcon houtconstructies een duurzaam, installatiearm en circulair kantoor op het Bedrijven Park Oostflakkee in Oude-Tonge. Met het kantoorgebouw verwacht de coöperatie te inspireren in de ontwikkeling naar een volhoudbare samenleving. Door keuzes te maken die afwijken van het gangbare werd een duurzaam, vernieuwend en grotendeels circulair kantoorgebouw gerealiseerd.

Trimble Connect en Tekla Structures

In verband met de complexiteit van het project is er voor gekozen om het in 3D uit te werken. Met het ontwerpteam werd het project uitgewerkt van ontwerp tot realisatie. De diverse modellen werden regelmatig geüpload naar de Trimble Connect van alle partijen, waar vervolgens controles op werden uitgevoerd.

Arcon was verantwoordelijk voor de complete draagconstructie, waaronder gelamineerde houten kolommen en liggers, CLT wanden en vloeren, Azobé en staalconstructie. De houten constructie is verbonden met verschillende stalen voet- en kopschoenen, die volledig in het 3D-model werden uitgewerkt. De buitenwand- en dakpanelen zijn uitgevoerd in prefab HSB-elementen en de kasconstructie bestaat uit een combinatie van staal en gerecycleerd Azobé.

Ook de uitwerking van de trappen in het gebouw zijn door Arcon uitgevoerd. De trappen zijn gemaakt van Multiplan en gelamineerd hout. De meest bijzondere trap in het gebouw, de uitschuifbare tribunetrap, is ontworpen in Tekla Structures.

Gebruik van Trimble software

Om alle modellen correct op elkaar af te stemmen, is goede software essentieel. Trimble Connect wordt door ons gebruikt om de taken, issues e.d. in het model juist te coördineren, communiceren en beheren tussen alle betrokken partijen.

Modellen worden regelmatig geüpload en gecontroleerd. De opmerkingen en conflicten worden gecommuniceerd via de To-Do functie van Trimble Connect. De mogelijkheid om modellen te vergelijken en klaar te zetten in vensters bleek zeer waardevol te zijn tijdens de uitvoeringsfase.

De houtconstructie is grotendeels prefab gemonteerd om de bouwtijd te verkorten. Monteurs op de bouwplaats hadden toegang tot Trimble Connect via tablets, waar ze inzicht hadden in zowel PDF-tekeningen als het 3D-uitvoeringsmodel. Alle benodigde documenten zijn verwerkt in een  mappenstructuur, waardoor er efficiënt en nauwkeurig gemonteerd kon worden.

De grootste uitdaging binnen het project was het afstemmen van de modellen van alle partijen. Dit vereiste nauwkeurigheid en discipline. Door het gebruik van To-Do’s en de vergelijkingsfunctie werd dit gefaciliteerd.

Maakbaarheid

Door het gedetailleerde niveau van onze uitwerking (Level of Detail) hebben we het project efficiënt voor kunnen bereiden. Elk onderdeel is gemodelleerd, waardoor het geheel als een bouwpakket kan worden samengesteld. Dit leidt tot een zeer doeltreffende inkoop, aangezien we precies weten wat de hoeveelheden zijn. Het project omvat diverse materialen, waaronder Azobé onderconstructie, gelamineerd houten kolommen, liggers en spanten, CLT wanden en vloeren, stalen en RVS schoenen, HSB-elementen met Multiplan interieurplaten, een stalen kasconstructie en stalen frames voor de tribunetrap.

Natuurinclusief en biobased
Het Energiehuis dient als een inspiratiebron voor een duurzame samenleving. Door bewuste keuzes te maken die soms afwijken van conventionele methoden, wordt een duurzaam, innovatief en grotendeels circulair pand gerealiseerd. De bovenbouw wordt opgetrokken uit hout, waarbij ook hergebruikt hout wordt toegepast. De buitenzijde van het volledig PEFC- en FSC-gecertificeerd gebouw bekleed met circulair hout van oude remmingwerken en meerpalen, wat het een échte eyecatcher maakt.

Het binnenklimaat wordt op natuurlijke wijze gereguleerd, hiermee wordt het gebruik van installaties geminimaliseerd. De kas aan de zijkant van het gebouw maakt deel uit van het klimaatsysteem. Het gebouw wordt volledig aardgasvrij gerealiseerd en voorzien van zonnepanelen met een batterij. Het biodiverse landschap rondom wordt extra voorzien van een waterberging. Tijdens de bouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch materieel.

Wauw-factor

Het volledig biobased circulaire Energiehuis meet 300 m2, en is volledig demontabel. Je zou dus het complete gebouw uit elkaar kunnen halen en op een andere plek kunnen terugplaatsen

Een drie meter hoge azobé hardhouten onderconstructie van 84 m3 en gelamineerd vurenhout vormen de hoofddraagconstructie. Bart van der Wijst, bedrijfsleider Arcon lichtte in de Bouwaktua toe: “We hebben spanten en liggers voor gemonteerd vanuit de fabriek laten komen om de bouwsnelheid op de locatie te verhogen. Onze montageploeg stond klaar en heeft dit droogbouwsysteem als een bouwpakket in elkaar gezet. Terwijl we anders misschien wel twee weken buiten bezig zouden zijn geweest, stond de onderconstructie er nu in twee, drie dagen. Steigerloos en met behulp van een elektrische kraan.

De complexiteit van het gebouw zit voornamelijk in het feit dat alle producten die we hebben toegepast in het zicht blijven. De constructie ís het gebouw, ruwbouw is afbouw. Daarnaast zitten er diverse diagonale spanten in, elk uniek qua vorm. Dat maakt het ontwerp extra uitdagend om de spanten goed te laten samenkomen op de kolommen.

Benieuwd naar het verhaal van hoofdaannemer Bergh Bouwsystemen? Bekijk dit hier.

 

Together with Bergh Bouwsystemen, RO&AD Architects and Summum Engineering, Arcon Houtconstructies realised a sustainable, low-installation and circular office on Bedrijven Park Oostflakkee in Oude-Tonge. With the office building, the cooperative expects to inspire its development towards a sustainable society. By making choices that deviate from the usual, a sustainable, innovative and largely circular office building was realised.

Trimble Connect and Tekla Structures
Due to the complexity of the project, it was decided to develop it in 3D. With the design team, the project was worked out from design to realisation. The various models were regularly uploaded to all parties’ Trimble Connect, which was then checked.

Arcon was responsible for the complete load-bearing structure, including laminated timber columns and beams, CLT walls and floors, Azobé and steel structure. The timber structure is connected to various steel footings and headers, which were fully detailed in the 3D model. The exterior wall and roof panels are made of precast HSB elements and the greenhouse structure consists of a combination of steel and recycled Azobé.

Arcon also carried out the elaboration of the stairs in the building. The stairs are made of Multiplan and laminated wood. The most unusual staircase in the building, the extendable grandstand staircase, was designed in Tekla Structures.

Use of Trimble software
To align all models correctly, good software is essential. Trimble Connect is used by us to correctly coordinate, communicate and manage tasks, issues etc. in the model between all parties involved.

Models are uploaded and checked regularly. Comments and conflicts are communicated through Trimble Connect’s To-Do function. The ability to compare and prepare models in windows proved to be very valuable during the execution phase.

The timber structure was largely prefabricated to reduce construction time. Engineers on site had access to Trimble Connect via tablets, where they could view both PDF drawings and the 3D execution model. All required documents were processed in a folder structure, allowing efficient and accurate assembly.

The biggest challenge within the project was aligning the models of all parties. This required accuracy and discipline. The use of To-Do’s and the comparison function facilitated this.

Feasibility
The detailed level of our elaboration (Level of Detail) allowed us to prepare the project efficiently. Every part is modelled, allowing the whole to be assembled like a kit. This leads to very effective procurement, as we know exactly what the quantities are. The project includes various materials, including Azobé substructure, laminated timber columns, beams and trusses, CLT walls and floors, steel and stainless steel shoes, HSB elements with Multiplan interior panels, a steel greenhouse construction and steel frames for the grandstand stairs.

Nature-inclusive and biobased
The Energiehuis serves as an inspiration for a sustainable society. By making conscious choices that sometimes deviate from conventional methods, a sustainable, innovative and largely circular building is realised. The superstructure will be made of wood, including recycled wood. The exterior of the fully PEFC- and FSC-certified building is clad with circular wood from old fenders and mooring posts, making it a real eye-catcher.

The indoor climate is regulated naturally, thus minimising the use of installations. The greenhouse on the side of the building forms part of the climate system. The building will be completely natural gas-free and equipped with solar panels with a battery. The biodiverse landscape around it will be provided with additional water storage. Electrical equipment was used as much as possible during construction.

Wow-factor
The fully biobased circular Energiehuis measures 300 m2, and is fully demountable. So you could take the entire building apart and put it back in another place
A three-metre-high azobé hardwood substructure of 84 m3 and laminated spruce form the main load-bearing structure. Bart van der Wijst, Arcon business manager explained in the Bouwaktua: “We had trusses and beams pre-assembled from the factory to increase construction speed on site. Our assembly crew was ready and assembled this dry building system like a kit. While we might otherwise have spent two weeks working outside, the substructure was now there in two, three days. Scaffolding-free and using an electric crane.

The complexity of the building lies mainly in the fact that all the products we used remain in sight. The construction is the building, the shell is the finishing touch. There are also several diagonal trusses, each unique in shape. That makes the design extra challenging to get the trusses to meet the columns properly.

Curious about the story of main contractor Bergh Bouwsystemen? Check it out here.

 

22130_ARCON_Deltawind_UO-100-a_ankerplan - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-100-TA_Trap Atrium - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-101_Entree - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-102_BG - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-103_1VV - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-104_Dak - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-110_BG-1VV_VGS-voetschoen - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-200-TA_Trap Atrium - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-201_P1-3 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-202_P4-6 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-203_P7-9 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-204_Voor-achter - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-205_HSB links rechts - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-206_HSB voor achter - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-207_Kasconstr - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-302_BG details - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-303_VV details - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P1.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P1.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P2.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P2.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P3.0 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P3.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P3.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P4.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P4.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P4.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P5.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P5.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P5.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P6.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P6.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P6.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P7.0 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P7.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P7.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P8.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P8.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P8.2 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P9.0-a - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P9.1 - pdf 22130_ARCON_Deltawind_UO-P9.2 - pdf

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments