AFAS Stadion

Construsoftbimawards - AFAS Stadion
Category Sport and Recreation
Year 2021
Country Benelux
Organization Oostingh Staalbouw - ASK Romein
Project partners BAM Bouw en Techniek
Author Kees Oudshoorn
Client AFAS Stadion
Place of construction Alkmaar
Tags

Juryrapport

De complexe, grote overspanningen en het optimale gebruik van BIM waren voor de jury de redenen om het tot winnaar te benoemen. Zo wordt het dak boven de hoofdtribune gedragen door een enorm spant (mega-truss), met een gewicht van 600 ton en een overspanning van 170 meter op 17 meter hoogte. Om het nieuwe dak aan te laten sluiten op de bestaande bouw werd er tijdens het engineering- en montageproces gebruik gemaakt van pointclouds die vervolgens werden gebruikt als referentiemodellen in Tekla Structures. Op de bouwplaats konden de montageleider en voormannen in Trimble Connect op de tablet of laptop het 3D-model en de bijbehorende tekeningen op ieder moment raadplegen. Eventuele problemen op de bouw werden vervolgens via Trimble Connect in enkele klikken weer gedeeld met engineering.

AFAS Stadion
In augustus 2019 werden voetballiefhebbers opgeschrikt door heftige beelden vanuit Alkmaar: tijdens een storm stortte een deel van het dak boven de Molenaartribune in. Gelukkig waren op dat moment geen wedstrijden bezig en raakte niemand gewond, maar de schade was enorm. Een combinatie van ontwerpfouten in de constructieve verbindingen, te dunne lasverbindingen en eerder opgelopen stormschade bleken de onderliggende oorzaak van de instorting.

Eind 2019 is ASK Romein geselecteerd om samen met BAM bouw en techniek het bouwkundige en constructieve ontwerp uit te werken naar een uitvoeringsontwerp, waarna in mei 2020 de turnkey overeenkomst voor de bouw van het nieuwe dak werd gesloten. Binnen deze samenwerking is ASK Romein verantwoordelijk voor de gehele engineering, productie, conservering en montage van de staalconstructie, waarbij vanzelfsprekend veiligheid en kwaliteit voorop staan.

Ontwerp
Het nieuwe ontwerp van het nieuwe dak is gemaakt door architectenbureau ZJA. Om het stadion heen wordt een compleet nieuwe dakconstructie gebouwd, die losstaat van het bestaande gebouw. Het dak boven de hoofdtribune wordt gedragen door een enorm spant (mega-truss), met een gewicht van 600 ton en een overspanning van 170 meter op 17 meter hoogte. Dit spant steekt aan twee zijden door de hoeken van de hoofdtribune heen. De bouw van het spant vindt naast het stadion plaats. Dit spant wordt met twee enorme kranen over het stadion getild en geplaatst op vier geavanceerde oplegpunten, die alle thermische uitzettingen en bewegingen van het spant moeten volgen.
In het ontwerp van ZJA voor de vernieuwbouw van het dak wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte om het stadion, wat leidt tot een dak dat wordt gedragen door een reeks kraan-achtige constructies die buiten het stadion staan. Het nieuwe dak is recht en steekt 30m het stadion in, waardoor het meer bescherming biedt tegen regen en wind t.o.v. het oude dak.

Engineering
Tijden het gehele engineeringsproces is er optimaal gebruik gemaakt van BIM. Een goede voorbereiding op kantoor in combinatie met een duidelijke communicatie tussen alle projectbetrokkenen én een naadloze uitwisseling tussen de verschillende softwarepakketten, zorgden voor een project dat niet alleen visueel maar ook ontwerptechnisch zeer indrukwekkend te noemen is.

Omdat er veel interfaces zijn tussen de bestaande en nieuwbouw werd er tijdens het engineering en montage proces gebruik gemaakt van pointclouds (3D-scan). Deze pointclouds werden omgezet naar een IFC vlakken. Deze IFC modellen werden gebruikt als referentie modellen in Tekla Structures. Dit gaf in iedere fase van het project veel inzicht.

Naar de bouwplaats 
Om de opbouw in goede banen te leiden werd de montageleider en de voormannen uitgerust met een tablet/laptop waarop hij in Trimble Connect het 3D-model en de bijbehorende tekeningen op ieder gewenst moment kon raadplegen.Het gebruik van Trimble Connect op de bouwplaats kent vele voordelen ten opzichte van het traditionele werken met tekeningen. Het geeft bijvoorbeeld de monteurs direct meer inzicht in de verbindingen, boutdiameters et cetera. Ook het openen van gekoppelde montagetekeningen is gemakkelijk en bovendien kan de terugkoppeling naar engineering, bij eventuele problemen op de bouw, in enkele klikken gedeeld worden. Hierbij werkt iedereen bovendien altijd met de laatste informatie en vanuit dezelfde documenten, waardoor we de kans op miscommunicatie of dat iemand met foutieve informatie werkt konden minimaliseren.”

Jury report

The complex and large spans and optimal use of BIM were reasons for the jury to declare it the winner. For example, the roof above the main grandstand is carried by a mega truss, with a weight of 600 tons and a span of 170 meters at a height of 17 meters. During the engineering and assembly process, point clouds were used to connect the new roof to the existing building. Subsequently they were used as reference models in Tekla Structures. On the construction site, the assembly supervisor and foremen could consult the 3D model and the accompanying drawings in Trimble Connect on the tablet or laptop at any time. Any occurring construction issues were then shared with engineering in just a few clicks via Trimble Connect.

AFAS Stadium
In August 2019, football fans were startled by fierce images from Alkmaar: part of the roof above the Molenaar stand collapsed during a storm. Fortunately, there were no games going on at the time and no one was injured, but the damage was enormous. A combination of design faults in the structural connections, welded joints that were too thin and previously incurred storm damage turned out to be the underlying cause of the collapse.

At the end of 2019, ASK Romein was selected to work out the architectural and structural design into an implementation design together with BAM bouw entechniek, after which the turnkey agreement for the construction of the new roof was concluded in May 2020. Within this collaboration, ASK Romein is responsible for the entire engineering, production, conservation and assembly of the steel construction, whereby safety and quality are of course paramount.

Design
The new design of the new roof was made by the architectural firm ZJA. A completely new roof construction is being built around the stadium, which is separate from the existing building. The roof above the main stand is supported by an enormous truss (mega-truss), with a weight of 600 tons and a span of 170 meters at a height of 17 meters. This truss protrudes through the corners of the main stand on two sides. The construction of the truss takes place next to the stadium. This truss is lifted over the stadium with two enormous cranes and placed on four advanced support points, which must follow all thermal expansions and movements of the truss.
ZJA’s design for the renovation of the roof makes optimal use of the space around the stadium, resulting in a roof supported by a series of crane-like structures outside the stadium. The new roof is straight and protrudes 30m into the stadium, providing more protection against rain and wind compared to the old roof.

Engineering
During the entire engineering process, optimal use has been made of BIM. Good preparation at the office, in combination with clear communication between all project stakeholders and a seamless exchange between the different software packages, resulted in a project that is not only visually but also technically very impressive.

Because there are many interfaces between the existing and new buildings, pointclouds (3D scan) were used during the engineering and assembly process. These pointclouds were converted to IFC planes. These IFC models were used as reference models in Tekla Structures. This provided a lot of insight in every phase of the project.

To the construction site
To ensure that the construction runs smoothly, the assembly manager and the foremen were equipped with a tablet / laptop on which he could consult the 3D model and the accompanying drawings at any time in Trimble Connect. advantages over traditional working with drawings. For example, it immediately gives the mechanics more insight into the connections, bolt diameters, et cetera. Opening linked installation drawings is also easy and the feedback to engineering can be shared in a few clicks in case of problems on the construction site. Moreover, everyone always works with the latest information and from the same documents, so that we could minimize the chance of miscommunication or that someone works with incorrect information. ”

Leave your comment

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
M.Michielsen
2 years ago

Een bijzonder staal Vakwerk !

Willem Born
2 years ago

Next level staalbouw!