Delhaize Kortrijk

Construsoftbimawards - Delhaize Kortrijk
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Stadsbader NV
Author Yannick Van Laethem
Co-authors Mikail Zilyas, Tim Bulckaen, Yves Van Petegem, David Uytterhaegen, Jurgen Cools, Kimberly Burghgraeve
Client Delhaize Group NV
Place of construction Kortrijk (B)
Tags

In opdracht van Delhaize Group NV mocht Stadsbader NV een nieuwe winkel bouwen in hartje Kortrijk, goed voor zo’n 2500m² winkelruimte.

Onder de winkel bevindt zich een ondergrondse parking van 5000m², in 2 bouwlagen. De bouwput werd uitgevoerd met soilmixwanden. De vloer van de bouwput, de wanden rondom de put en de toegangshellingen  van de parking werden uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. De structuur van de parking en de volledige winkel bestaan uit geprefabriceerde betonelementen (een combinatie van kolommen, betonnen liggers en prefab betonnen wanden). De vertrekken voor het winkelpersoneel bevinden zich als een zwevende blok boven de inkom van de winkel. Ook hier werd geopteerd voor gebruik van geprefabriceerde betonwanden.

Binnenin de winkel en de parking werd gekozen om de betonstructuur zichtbaar te laten. De buitenafwerking is een combinatie van crepi, glas en houten latwerk.

Er waren een aantal uitdagingen bij dit project. De klant wenste uiteraard het gebouw zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Daarnaast lag het gebouw in een woonzone tussen huizen, waardoor de ruimte om te bouwen minimaal was. Ook de vorm van het gebouw, en in het bijzonder het kantoorblok boven de inkom en de luifel waren verre van eenvoudig.

De engineering van het gebouw, en het tekenwerk van de uitvoeringsplannen werden uitgevoerd door Stadsbader NV. Er werd gekozen voor een BIM-aanpak, gezien de complexiteit van het project. Zo werden alle bestaande structuren rondom het gebouw schematisch in het Tekla-model verwerkt aan de hand van de opmeting van de landmeters. Ook alle ter plaatse gestorte structuren en soilmixwanden werden in 3D ingetekend. De volledige bovenbouw, met inbegrip van alle individuele prefab elementen werden in Tekla uitgewerkt, waaruit montageplannen werden geëxtraheerd en productie-tekeningen werden gemaakt voor gebruik in onze productie-site Van Maercke NV. De 3D-modellen konden op de werf geraadpleegd worden aan de hand van Trimble Connect.

Maar daar stopte het gebruik van Tekla en Trimble Connect niet. Wij bouwden namelijk 3 custom made tools voor verdere exploitatie van het 3D-model.

Met een eerste tool kunnen werfleiders een montagevolgorde ingeven in Trimble Connect. Ze doen dit in het programma door de prefab elementen uit het 3D-model te koppelen aan een montagedatum. Deze datum wordt automatisch teruggekoppeld naar onze productie-site, zodat de elementen in een correcte volgorde worden geproduceerd. Ook volgt hieruit onmiddellijk een lijst die kan gebruikt worden voor afroep en levering van de elementen op de werf.

Met een tweede tool wordt de volgorde van monteren in film-vorm weergegeven. Het gebouw wordt als het ware al virtueel gebouwd, waardoor problemen op de werf kunnen ondervangen worden en tot een minimum herleid.

Met een derde tool wordt de status van elk element in het ERP-pakket (getekend, ingepland, geproduceerd of gemonteerd) visueel weergegeven in Trimble Connect, en dit op elk mogelijk moment van de doorlooptijd van de werf. Zo kan iedereen die bij de werf betrokken is, op eender welk moment, van elk prefab element zien wat de status is, en kan er waar mogelijk bijgestuurd worden in de planning.

Mede door de BIM-aanpak kon de winkel op 14 mei 2020 officieel geopend worden.

On behalf of Delhaize Group NV, Stadsbader NV built a new shop of 2500m² in the centre of the city of Kortrijk.

Under the shop there is a 5000m² parking lot, in 2 levels. The building excavation was made using soilmix walls. The floors of the excavation, the walls around it and the access slopes of the parking lot were made in cast-in-situ concrete. The structure of the parking lot and the shop was built with precast concrete elements (combination of column, beams and precast concrete walls). The office spaces are as if a block is floating above the shop. Here also we used precast concrete walls for the build-up.

Inside the shop and parking lot, there is chosen to leave the concrete elements visible. Outside finishing of the building is a combination of roughcast, glass and wood.

There were some challenges in this project. There was a challenging planning, and because of the location in the centre of the city the space to build was limited. Also the shape of the building, the floating office block and the canopy above the income of the shop didn’t make things easy.

Engineering and design of the execution plans are done by Stadsbader NV. We chose a BIM-approach, due to the complexity of the project. The surrounding buildings, the soilmix walls and all cast-in-situ concrete were drawn in Tekla. The entire upper structure, including all the individual precast elements were modelled in 3D, to create the erection plans and the shop drawings. The models could be consulted on site using Trimble Connect.

But we didn’t stop using Tekla and Trimble Connect at this point. We built 3 custom made tools for further exploitation of the 3D-model.

First we built a tool were project managers could indicate the erection sequence of the elements in Trimble Connect. They do this in the program by linking an erection date to every precast element. This date is automatically reported in our ERP system, to have a correct production sequence as a result in our production plant Van Maercke NV. A second result: a list of delivery dates is automatically generated by doing this, to make transportation planning.

A second tool shows this erection sequence in a film-like way. The building is virtually built up, and this gives the people on site a guidance, to avoid problems on site to a minimum.

A third tool makes the status of each precast element visual in Trimble Connect, using a certain colour per status. By doing this, every-one involved in the project can see at any date, for any element what the particular status is, and can make adjustments in the planning of the project if necessary.

The BIM approach was the right choice: the shop was officially opened on 14 May 2020.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ione Desombere
3 years ago

Prachtig resultaat en teamwork