Picanol

Construsoftbimawards - Picanol
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization KREANTIS BV
Project partners Alheembouw NV, Cobatim NV
Author Senne Cuypers
Client Picanol Group
Place of construction Ieper, België
Tags PrefabConcreteTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Voorstelling project

In opdracht van Alheembouw mocht KREANTIS voor Picanol Group meewerken aan hun nieuw hoofdkantoor in Ieper, België. Dit nieuwe hoofdkantoor zal plaats bieden aan 450 medewerkers en beslaat 20.000 m² vloeroppervlak, inclusief parkeergarage en kelder. Het hoofdkantoor zal moderne technologiën en materialen bevatten waaronder grondwarmte en zonne-energie, en groene zones bevatten in lijn met de principes van zacht natuurbeheer.
Via de connector zal er tevens een verbinding zijn naar de huidige accommodatie.

Bijdrage van KREANTIS

KREANTIS stond in voor de gedetailleerde opmaak van het stabiliteitsmodel.
In plaats van verschillende deelmodellen is er gekozen voor 1 geïntegreerd model dat diende als basis voor alle betrokken partijen (welfselfabrikanten, buitenschrijnwerk, interieur, technieken, …).
In dit volledige stabiliteitsmodel lag de nadruk op de praktische uitvoerbaarheid, alles werd gemodelleerd en opgemaakt zoals het ging uitgevoerd worden op de werf. Op deze manier diende het model van uitvoering tot as-built.
Dit alles leidde ertoe dat we een zeer uitgebreid takenpakket hadden om het project tot een goed einde te kunnen brengen.

Onze modelleurs waren o.a. verantwoordelijk voor de opmaak van alle prefab productietekeningen. Door onze flexibiliteit als onafhankelijk bureau was het mogelijk om de stuktekeningen meteen voor 2 verschillende prefab fabrikanten op te maken, namelijk voor Cobatim en Betca. Door deze flexibiliteit was het noodzakelijk om de fabrikant specifieke instellingen te gebruiken in 1 Tekla-project.
Naast de prefab balken, kolommen, tribune elementen werkten we ook alle sandwichpanelen uit. Voor deze panelen werkte we een indeling uit op basis van de richtlijnen van de fabrikant Valcke. Door zelf de indeling van de panelen op te maken werden de HTA verbindingen meteen door ons gecoördineerd. Zo kon de fabrikant zich focussen op de productie van de elementen.
Als volgende punt modelleerde we alle staalconstructie uit tot op productieniveau. Zo werd de dakstructuur, de staalstructuur in de connector volledig gemodelleerd en opgemaakt tot stuktekeningen. Dit alles t.e.m. de L-profielen ter ondersteuning van de welfsels.
Als laatste gaven wij de nodige input met een correct model aan de welfselfabrikanten en de van de fabrikant holle wanden.
De typerende ellipsvormige vloerplaten zorgde voor complexere structuur maar door het gebruik van Tekla was het mogelijk om alles in details uit te tekenen t.e.m. de gebogen randbalken.

Zoals met alles was samenwerking de sleutel tot succes. Om de samenwerking tussen onze verschillende modelleurs vlot te laten verlopen hebben we gebruik gemaakt van Modelshare alsook van Trimble Connect. Onze interne tekla instellingen werden tussen de verschillende modelleurs gesynchroniseerd vanop Trimble Connect met behulp van de Trimble Connect Sync tool. Op deze manier werden fouten tot een minimum beperkt.

We zijn bijzonder trots op onze bijdrage aan dit prestigieuze project en kijken ernaar uit om meer van dergelijke uitdagende projecten aan te pakken in de toekomst.

Project Presentation

On behalf of Alheembouw, KREANTIS had the opportunity to collaborate with Picanol Group on their new headquarters in Ypres, Belgium. This new headquarters will accommodate 450 employees and cover 20,000 m² of floor space, including a parking garage and basement. The headquarters will incorporate modern technologies and materials, including geothermal energy and solar power, and will feature green spaces in line with principles of soft natural management. Additionally, a connector will provide a link to the current facilities.

Contribution of KREANTIS BV

KREANTIS was responsible for the detailed development of the stability model. Instead of multiple sub-models, a single integrated model was chosen as the basis for all involved parties (such as precast manufacturers, exterior joinery, interior, and technical installations). The emphasis in this comprehensive stability model was on practical feasibility; everything was modeled and designed as it would be executed on-site, ensuring continuity from execution to as-built.

This comprehensive approach resulted in a broad scope of tasks to successfully complete the project. Our modelers were responsible for creating all precast production drawings. Leveraging our flexibility as an independent firm, we were able to generate drawings for two different precast manufacturers, namely Cobatim and Betca, by adjusting manufacturer-specific settings within a single Tekla project.

In addition to precast beams, columns, and seating elements, we also developed all sandwich panels. For these panels, we devised layouts based on Valcke’s manufacturer guidelines. By creating the panel layouts ourselves, we coordinated the HTA connections directly, enabling the manufacturer to focus on element production.

Next, we modeled all steel structures down to the production level. This included fully modeling and detailing the roof structure, the steel structure in the connector, and producing piece drawings up to L-profiles supporting the slabs. Lastly, we provided the necessary input with a correct model to the precast manufacturers and the manufacturer of hollow walls.

The distinctive elliptical floor plates presented a more complex structure, but using Tekla allowed us to detail everything down to the curved edge beams.

As with everything, collaboration was key to success. To facilitate smooth collaboration among our various modelers, we utilized Modelshare and Trimble Connect. Our internal Tekla settings were synchronized among modelers through Trimble Connect using the Trimble Connect Sync tool, minimizing errors.

We are particularly proud of our contribution to this prestigious project and look forward to tackling more challenging projects like this in the future.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments